ABSMEDiQ – Wellness Center

ราคาสินค้า และการชำระเงิน

– สินค้า รายละเอียดของสินค้า ราคา และขนาดของผลิตภัณฑ์ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

– สินค้าที่แสดงอยู่ในเว็บไซต์ หากสินค้าหมดเป็นครั้งคราว หรือไม่มีสินค้า บริษัทขอเก็บคำสั่งซื้อของลูกค้าไว้จนกว่าสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อมีอยู่ในสต็อกของบริษัท หรือ ลูกค้าจะได้ตกลงกันเป็นอย่างอื่น

– รูปภาพและข้อมูลของสินค้าทั้งหมดที่แสดงทางเว็บไซต์นี้ เป็นการจัดแสดงไว้ตามสภาพที่เป็นอยู่ และใช้เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงให้ลูกค้าทราบถึงลักษณะสินค้าเท่านั้น ขนาด คุณภาพ ความสูง และสี ของสินค้าที่แท้จริงอาจจะแตกต่างจากที่ปรากฏบนเว็บไซต์

– เมื่อลูกค้าทำคำสั่งซื้อสินค้าจนครบขั้นตอนตามที่ระบุในเว็บไซต์แล้ว ถือว่าคำสั่งซื้อดังกล่าวเป็นเพียงคำเสนอซื้อของลูกค้าเท่านั้น บริษัทไม่มีหน้าที่จัดหาสินค้าให้กับลูกค้าจนกว่าบริษัทจะได้ทำการตอบตกลง หรือตอบรับคำสั่งซื้อของลูกค้าแล้ว

– บริษัทอาจยกเลิกคำสั่งซื้อของลูกค้า หากปรากฏว่าสินค้าไม่มี หรือเลิกทำการผลิต หรือเหตุอื่นใดก็ตาม ที่ทำให้บริษัทไม่สามารรถตอบรับคำสั่งซื้อกับลูกค้าได้ โดยบริษัทจะแจ้งถึงปัญหาดังกล่าวให้ลูกค้าทราบ เพื่อทำการคืนเงิน หรือจัดหาสินค้าอื่นเป็นการทดแทนให้กับลูกค้าต่อไป
การชำระเงิน

– ราคาสินค้าที่ได้ตกลงทำการซื้อขายและ/หรือรับบริการ จะถือเป็นราคาแน่นอนก็ต่อเมื่อลูกค้าทำคำสั่งซื้อจนครบขั้นตอนแล้วเสร็จเป็นสำคัญ

– การชำระเงิน ลูกค้าสามารถชำระเงินได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

  1. บัตรเครดิต บัตรเดบิต
  2. ชำระเงินผ่านทางธนาคาร : KBank 071-1-56415-2 บจก. แอ็บเมดิค สาขา ออลซีซั่นเพลส
  3. ผ่านทาง Website : ww.absmediq.com/products/

– กรณีที่ลูกค้าชำระเงินหักผ่านบัตรเครดิต หรือเดบิต ลูกค้าต้องชำระให้ครบถ้วนตรงตามข้อมูล รหัสสินค้า และจำนวนเงินครบถ้วนตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ หากลูกค้าไม่ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่ครบถ้วน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อของลูกค้า
การส่งสินค้า

สินค้าจะถูกจัดส่งไปยังลูกค้าตามที่อยู่ที่ลูกค้าได้ระบุไว้ทางเว็บไซต์เป็นสำคัญ โดยบริษัทอาจแจ้งถึงการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าทราบทางช่องทางในเว็บไซต์

หลังจากบริษัทยืนยันการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะทำการจัดส่งสินค้าภายใน 2-3 วัน โดยจะทำการจัดส่งสินค้าระบบผ่านเคอรี่ เอ็กซ์เพรส(Kerry Express) หรือ ไปรษณีย์ไทย(Thailand Post) เท่านั้น ซึ่งมีอัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับขนาดและน้ำหนักของสินค้า ระยะเวลาการจัดส่งโดยนับหลังจากได้รับสินค้าเข้าระบบแล้ว คือภายใน 1 – 3 วัน
ข้อกำหนดความรับผิดชอบ

– บริษัทจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใดๆ ภายหลังจากที่สินค้าหรือบริการได้มีการส่งมอบให้แก่ลูกค้าแล้ว รวมถึงการที่ลูกค้าได้มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้าวางสินค้าไว้นอกบ้าน

– รูปภาพและข้อมูลของสินค้าทั้งหมดที่แสดงทางเว็บไซต์นี้ เป็นการจัดแสดงไว้ตามสภาพที่เป็นอยู่ ไม่เป็นการรับประกันสินค้าหรือบริการในรูปแบบใดไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย

– สิทธิหน้าที่รวมทั้งความรับผิดต่อกันนอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติกฎหมายแห่งประเทศไทย
การยกเลิกคำสั่งซื้อ การคืน-เปลี่ยนสินค้า และการคืนเงิน

การยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าและบริการ และนโยบายการคืนเงิน

– หลังจากบริษัทยืนยันการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว แต่บริษัทยังไม่จัดส่งสินค้า ลูกค้าสามารถแจ้งยกเลิกสินค้าได้ แต่บริษัทจะไม่มีการคืนเงินลูกค้า เงินที่ลูกค้าได้ชำระมาแล้วทางบริษัทจะคงไว้ในระบบในนามของลูกค้า และยกมาใช้ชำระค่าสินค้าหรือบริการในการซื้อครั้งถัดไปของลูกค้า

– หลังจากที่สินค้าได้ถูกส่งมอบให้กับลูกค้าแล้ว ลูกค้าไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ทุกกรณี

– บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินแก่ลูกค้าภายหลังจากที่สินค้าหรือบริการได้มีการชำระ รวมถึงส่งมอบให้แก่ลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เงินที่ลูกค้าได้ชำระมาแล้วทางบริษัทจะคงไว้ในระบบในนามของลูกค้า และยกมาใช้ชำระค่าสินค้าหรือบริการในการซื้อครั้งถัดไปของลูกค้าการคืน-เปลี่ยนสินค้าและบริการ

บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับคืนและเปลี่ยนสินค้าหรือบริการใดๆ ภายหลังจากที่สินค้าหรือบริการได้มีการส่งมอบให้แก่ลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกกรณี เว้นแต่ จะพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายหรือความสูญหายได้เกิดมีขึ้นก่อนการส่งมอบ (สินค้าชำรุดบกพร่องที่เกิดจากวัสดุที่ใช้ในการผลิต และ/หรือ กระบวนการผลิต (Manufacturing Defect)